Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gewoon Jans per 17 mei 2021

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Artikel 6 Opschortingsrecht

Artikel 7 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

Artikel 8 Functie en beloning

Artikel 9 Aanwijzingen en regie Opdrachtgever

Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid

Artikel 11 Opdrachtgeverstarief

Artikel 12 Facturatie

Artikel 13 Betaling

Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 15 Geheimhouding

Artikel 16 Rechtstreekse arbeidsverhouding

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 18 Verzekering

Artikel 19 Privacy

Artikel 20 Voorgeschreven ICT-middelen of -diensten van (leverancier van) Opdrachtgever

Artikel 21 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

Artikel 22 Voorkoming van discriminatie

Artikel 23 Medezeggenschap

Artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 25 Slotbepaling

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever:  De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Gewoon Jans voorziet van (een) Professional(s).
Gewoon Jans:  Gewoon JANS B.V., gevestigd te Nijkerkerveen
Opdracht:  De overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Gewoon Jans op grond waarvan Gewoon Jans Diensten verleent aan Opdrachtgever
Diensten:  Alle door Gewoon Jans voor een Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering
Opdrachtbevestiging:  Het door Gewoon Jans te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de Diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de Opdrachtgever aan Gewoon Jans ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht
Professional:Degene die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Gewoon Jans in opdracht van Gewoon Jans werkzaamheden bij en/of ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert
Opdrachtgeverstarief:De door Opdrachtgever aan Gewoon Jans verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Gewoon Jans en de Opdrachtgever betreffende Diensten van Gewoon Jans, met uitzondering van werving en selectie, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst.

2.       Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door Gewoon Jans zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Gewoon Jans onweersproken laat dat Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Gewoon Jans niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de opdracht

1.       Alle door Gewoon Jans verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van twee weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Gewoon Jans uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.       Mondelinge toezeggingen verbinden Gewoon Jans slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.       Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Gewoon Jans deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Gewoon Jans feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4 – Looptijd en beëindiging van de opdracht

1.       De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

2.       De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

3.       Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

4.       Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand.

5.       De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd tegen het einde van de maand volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvindt.

6.       De Opdrachtgever zal Gewoon Jans tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. De Opdrachtgever dient deze informatie te verstrekken: uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft en uiterlijk 5 werkdagen nadat Gewoon Jans de Opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft. Hierbij zal de Opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde Professional wil behouden. Gewoon Jans zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.

7.       Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:

de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden;

de andere partij geliquideerd is;

de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

naar het oordeel van Gewoon Jans inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden. Indien Gewoon Jans de opzegging op één van deze gronden baseert leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Gewoon Jans voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Gewoon Jans onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.       Ingeval de (arbeids)overeenkomst tussen Gewoon Jans en de Professional is geëindigd en deze (arbeids) overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever en de Professional niet binnen 14 dagen of binnen een door de Opdrachtgever en Gewoon Jans te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere Professional eindigt de opdracht in dat geval van rechtswege.

9.       Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

1.       Gewoon Jans staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

2.       De Opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige Diensten en verstrekt Gewoon Jans voor aanvang van de opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht alsmede alle van toepassing zijnde arbeids-voorwaarden als bedoeld in artikel 12a WAADI.

3.       Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert de Professional aan een projectleider of contactpersoon die door Opdrachtgever is aangesteld.  Opdrachtgever zal Gewoon Jans desgevraagd schriftelijke informeren over de naam van de projectleider aan wie de Professional rapporteert.

4.       De keuze van de Professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Gewoon Jans en de Opdrachtgever. Gewoon Jans behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen Professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde Professional. De Opdrachtgever kan een voorstel van Gewoon Jans tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende Professional niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.

5.       Daarnaast is Gewoon Jans te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een Professional door een andere Professional, zulks met het oog op haar bedrijfs- en/of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder de Ontslagregeling en daarop gebaseerde (ontslag)regelingen. Een dergelijk voorstel kan door Opdrachtgever alleen op redelijke – desgevraagd schriftelijk te motiveren – gronden worden afgewezen.

6.       Indien de Professional wordt vervangen door een andere Professional, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 8 en 11 van deze Algemene Voorwaarden.

7.       Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gewoon Jans de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de Professional zonder schriftelijke toestemming van Gewoon Jans niet toegestaan.

8.       Gewoon Jans schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Gewoon Jans een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de Opdrachtgever.

9.       Gewoon Jans is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Professionals die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Gewoon Jans indient en de door de Opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Gewoon Jans bij de selectie.

10.     Indien Opdrachtgever Gewoon Jans heeft verzocht een pre employment screening uit te voeren en de screening is niet voor aanvang van de terbeschikkingstelling gereed en de Opdrachtgever verzoekt Gewoon Jans desondanks om de medewerker de werkzaamheden aan te laten vangen, kan Gewoon Jans voor die periode niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6 – Opschortingsrecht

1.       De Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Gewoon Jans niet gerechtigd de tewerkstelling van de Professional tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten.

2.       Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Professional of de Professional niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Gewoon Jans het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7 – Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

1.       Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de Professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeids-omvang niet overschrijdt.

2.       Opdrachtgever verplicht zich ertoe Gewoon Jans voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal Opdrachtgever Gewoon Jans onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Gewoon Jans het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

3.       Het tijdstip en de duur van de vakantie van de Professional wordt na overleg met Opdrachtgever bindend door Gewoon Jans vastgesteld.

Artikel 8 – Functie en beloning

1.       Voor aanvang van de opdracht verstrekt de Opdrachtgever een omschrijving van de door de Professional uit te oefenen functie alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. Gewoon Jans draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de betaling van de Professional en de afdracht van verschuldigde loonheffingen.

2.       De beloning van de Professional, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kosten-vergoedingen, wordt vastgesteld conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Gewoon Jans en de van toepassing zijnde cao en/of wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. De Opdrachtgever stelt Gewoon Jans tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen.

3.       Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de Professional uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Gewoon Jans onverwijld de juiste functieomschrijving aanreiken. De beloning van de Professional zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Professional op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving of de arbeidsvoorwaardenregeling van Gewoon Jans. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Gewoon Jans de beloning van de Professional én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Gewoon Jans verschuldigd.

4.       Indien blijkt dat – onbedoeld – de Professional wordt aangemerkt als payrollmedewerker, zal Opdrachtgever Gewoon Jans vrijwaren van en tegen alle payroll gerelateerde aanspraken van derden, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, aanspraken van de Professional zelf. Partijen spreken af dat alsdan de daardoor ontstane extra kosten en schade door hen aan Opdrachtgever kan worden doorbelast. Daarnaast zegt Opdrachtgever toe dat zij alsdan Gewoon Jans in de gelegenheid zal stellen om alsnog feitelijk uitvoering te geven aan de arbeidsvoorwaardenregeling van Opdrachtgever en zal Opdrachtgever in alle redelijkheid medewerking verlenen aan de Gewoon Jans om de opdracht rechtsgeldig te beëindigen. Daarbij garandeert Opdrachtgever dat de opdracht met deze Professional in stand blijft -en aldus alleen kan worden beëindigd- tot het moment dat er legitieme redenen aanwezig zijn voor Gewoon Jans om de arbeidsovereenkomst met de betreffende payroll Professional te beëindigen.

5.       Indien de omvang van de door de Professional te verrichten arbeid en/of werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd, stellen Partijen vast dat de initiële verantwoordelijkheid voor het geven van de opdracht tot het oproepen van Professionals is gelegen bij Opdrachtgever. Indien en voor zover (gepretendeerde) aanspraken ontstaan in verband met de wijze waarop aan het geven van de opdracht tot het oproepen van Professionals uitvoering wordt gegeven (bijvoorbeeld middels het afzeggen/intrekken of wijzigingen van de opdracht tot oproep), zal Opdrachtgever Gewoon Jans vrijwaren van vorderingen van derden, daaronder begrepen (kandidaat) Professionals. Partijen spreken af dat alsdan ook de niet gewerkte uren door Gewoon Jans aan Opdrachtgever kunnen worden doorbelast

6.       Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake bij de Opdrachtgever geldende regeling en aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9 – Aanwijzingen en regie Opdrachtgever

1        De Professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.       Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans terzake tegen aanspraken van de Professional en/of derden.

3.       Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Gewoon Jans gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

Artikel 10 – Veiligheid en aansprakelijkheid

  1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de Professional en Gewoon Jans tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de Professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
  • De Opdrachtgever geeft de Professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
  • Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
  • Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans tegen elke aanspraak van derden of de Professional ter zake van de in de lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Gewoon Jans gemaakte kosten.
  • Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans tegen elke aanspraak van een Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 11 – Opdrachtgeverstarief

1.       Het Opdrachtgeverstarief, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid en/of een andere vorm van verlof (zoals calamiteitenverlof), dan wel ongeoorloofde afwezigheid van de Professional.

2.       Indien de Professional specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de Professional aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen de Opdrachtgever en Gewoon Jans vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.

3.       Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagfactor en vermeerderd met eventuele atv en de kostenvergoedingen die Gewoon Jans verschuldigd is aan de Professional. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

4.       Gewoon Jans is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief, de toeslagfactor en kosten-vergoedingen tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de (verwachte) kosten van de Professional stijgen als gevolg van: a. (een wijziging van) de toepasselijke cao of arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder begrepen een algemene of periodieke loonsverhoging of promotieverhoging en/of b. wijzigingen in of ten gevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van sociale en fiscale wet- en regelgeving en/of c. een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid in verband met door Gewoon Jans te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van Professionals.

5.       Gewoon Jans is voorts gerechtigd het tarief per de eerste maandag van week 1 van elk kalenderjaar aan te passen op basis van het CBS-indexcijfer Contractuele loonkosten per uur (zakelijke dienstverlening).

6.       Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Gewoon Jans zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.

7.       Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Gewoon Jans gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Gewoon Jans kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Gewoon Jans zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 12 – Facturatie

1.       Gewoon Jans zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording.

2.       behoudens afwijkende afspraken is de Opdrachtgever gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 12.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem ter controle door Gewoon Jans toegezonden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.

3.       Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de Opdrachtgever gehouden erop toe te (doen) zien, dat de in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de Professional, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Algemene Voorwaarden, opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd en de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4.       Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Gewoon Jans, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 12:00 uur op de maandag aansluitend aan de door de Professional gewerkte week, over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de Opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.

5.       Indien en voor zover de Professional en de Opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Gewoon Jans gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Professional, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording – op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert, geeft hij de Professional de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.

6.       Indien de Opdrachtgever bijzondere c.q. van het voorgaande afwijkende voorwaarden stelt aan de facturatie, zoals – doch niet uitsluitend – het verlangen van bijlagen bij de factuur (zoals kopieën van urenoverzichten) of het verlangen van een – naast de digitaal beschikbaar gestelde – ‘papieren’ factuur, is Gewoon Jans gerechtigd hiervoor aanvullende kosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Gewoon Jans stelt de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis.

Artikel 13 – betaling

1.       De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Gewoon Jans te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Gewoon Jans is ontvangen.

2.       Uitsluitend betalingen aan Gewoon Jans werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een Professional, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Gewoon Jans en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

3.       Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Gewoon Jans zijnde doordruk of kopie van de door Gewoon Jans aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

4.       Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Gewoon Jans te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

5.       De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

6.       Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Gewoon Jans, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Gewoon Jans een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Gewoon Jans. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

7.       Indien de Opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Gewoon Jans gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Gewoon Jans dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.

8.       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Gewoon Jans maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij Gewoon Jans aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 14 – Intellectuele en industriële eigendom

1.       Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen en de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de Opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de Opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Gewoon Jans of haar licentiegevers.

2.       De Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de Opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Gewoon Jans of de Professional beschikbaar gestelde materiaal.

4.       Aan de Opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de Professional verrichtte werkzaamheden toe indien en voor zover bij de wet bepaald. Gewoon Jans zal de Professional op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen, dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de Professional toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever.

5.       Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Gewoon Jans over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/ verklaring aan Gewoon Jans.

Artikel 15 – Geheimhouding

1.       Gewoon Jans en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

2.       Gewoon Jans legt haar Professionals een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de Opdrachtgever ook vrij om de Professional rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Gewoon Jans over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Gewoon Jans.

3.       Gewoon Jans is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Professional een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal Gewoon Jans vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Professional.

Artikel 16-  Rechtstreekse arbeidsverhouding

1.       De Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) Professional aan te gaan.

2.       De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding – hoe ook genaamd – met de (voorgestelde) Professional aan te gaan, brengt Gewoon Jans hiervan ten minste een maand voor aanvang van deze arbeidsverhouding schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3.       Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) Professional is hij aan Gewoon Jans een redelijke vergoeding verschuldigd in verband met de kosten van de werving en selectie van de (voorgestelde) professional en alle verdere investeringen die Gewoon Jans heeft gedaan, waaronder de professionele coaching en begeleiding van de (voorgestelde) Professional en de opleiding(en) die de (voorgestelde) Professional heeft gevolgd.

4.       Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) Professional voordat deze (voorgestelde) Professional 2080 uren via Gewoon Jans bij de Opdrachtgever heeft gewerkt, bedraagt de in het vorige lid bedoelde vergoeding € 25.000,- exclusief BTW.

5.       Indien de Professional op basis van de overeengekomen Opdracht reeds meer dan 2080 uren bij de Opdrachtgever heeft gewerkt, wordt de volgens lid 4 door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding na iedere 520 gewerkte meer-uren (boven 2080) telkens verminderd met een bedrag van € 5.000,- exclusief BTW, met dien verstande dat de minimale vergoeding te allen tijde € 5.000,- bedraagt.

6.       Indien de Opdrachtgever met de Professional niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens inzet, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 3 bedoelde redelijke vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de (voorgestelde) Professional hiertoe – rechtstreeks of via een derde – heeft benaderd als wanneer de Professional – rechtstreeks of via een derde – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

7.       Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Professional verstaan:

a        het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Professional voor hetzelfde of ander werk;

b        het aanstellen van de Professional als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;

c        het ter beschikking laten stellen van de betreffende Professional aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk;

d        het aangaan van een arbeidsverhouding door de Professional met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect in een groep zijn verbonden.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       Elke eventuele aansprakelijkheid van Gewoon Jans is beperkt tot het bedrag waarvoor Gewoon Jans is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Gewoon Jans voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

2.       Gewoon Jans is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de Professional zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Professional, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Gewoon Jans bij de selectie.

3.       Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans voor iedere aansprakelijkheid van Gewoon Jans die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Professional toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

4.       Gewoon Jans is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Professional met Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

5.       Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans voor iedere aansprakelijkheid van Gewoon Jans die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de Professional is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 18 – Verzekering

  1. De Opdrachtgever en Gewoon Jans zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Gewoon Jans verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 19 – Privacy

  1. In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Professionals, plaats. De Opdrachtgever en Gewoon Jans zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Gewoon Jans die Gewoon Jans op grond van toepasselijke weten regelgeving niet mag verstrekken.
  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Gewoon Jans aan hem verstrekte persoonsgegevens. Zowel Gewoon Jans als Opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkers-overeenkomst overeenkomen.

2.       De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Gewoon Jans alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals een de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

3.       De Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans tegen elke aanspraak van Professionals, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Gewoon Jans in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Gewoon Jans.

Artikel 20 – Voorgeschreven ICT-middelen of -diensten van (leverancier van) Opdrachtgever

1.       Indien Opdrachtgever onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen, ICT-middelen ter beschikking stelt aan Gewoon Jans dan wel het gebruik van een bepaalde leverancier aan Gewoon Jans voorschrijft, gelden de volgende bepalingen:

a.       Opdrachtgever verklaart en garandeert dat zij in het kader van het ter beschikking stellen van ICT-middelen en/of -leverancier aan Gewoon Jans, respectievelijk het voorschrijven van gebruik van ICT-middelen en/of -leverancier, de verplichtingen die op Opdrachtgever rusten onder de AVG integraal naleeft, in het bijzonder de artikelen 24, 25, 30, 32, 33, 34 AVG.

b.       Indien Opdrachtgever voor het ter beschikking stellen van ICT-middelen/-leverancier aan Gewoon Jans, respectievelijk het voorschrijven van gebruik van ICT-middelen en/of leverancier, (mede) gebruik maakt van de diensten van een derde, kwalificeert deze derde als de verwerker van Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart en garandeert jegens Gewoon Jans dat zij de facturatie en de vereiste bindende afspraken met de betreffende leverancier als haar verwerker is overeengekomen. Opdrachtgever verklaart en garandeert jegens Gewoon Jans in het bijzonder nakoming van artikel 28, 29 AVG door Opdrachtgever en diens verwerker.

c.       Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Gewoon Jans die Gewoon Jans op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Gewoon Jans aan hem verstrekte gegevens.

d.       Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Jans tegen elke aanspraak van Professionals, medewerkers, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Gewoon Jans in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Gewoon Jans gemaakte kosten.

Artikel 21-  Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

1.       De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De Opdrachtgever is gehouden zelf:
a. de identiteit van de Professional vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en
b. vast te stellen of de aan hem voorgestelde dan wel bij hem werkzame Professionals gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

2.       In geval van de inzet van vreemdelingen, als bedoeld in artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen, zal Gewoon Jans voorafgaand aan de inzet een afschrift van het identiteits-document aan Opdrachtgever verstrekken en zal de Opdrachtgever zich voorafgaand aan de inzet ervan vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Artikel 22 – Voorkoming van discriminatie

1.       Opdrachtgever en Gewoon Jans zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Gewoon Jans zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 23 – Medezeggenschap

1.       De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR).

2.       Opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van Professionals in zijn onderneming. Indien en voor zover Opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door Gewoon Jans verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.

3.       De Opdrachtgever staat ervoor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er is voldaan aan de verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.

4.       Professionals krijgen na 24 maanden bij de Opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden om de Professional die lid is van een medezeggenschapsorgaan van Gewoon Jans of van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de Professional medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Professional onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met van het uitoefenen van medezeggenschap. 

Artikel 25 – Economische sancties

1.       De Opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Opdrachtgever en zijn eventuele dochter-ondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Gewoon Jans of medewerkers van Gewoon Jans in strijd handelen met economische sancties. De Opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Gewoon Jans niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2.       Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 27 – Slotbepaling

1.       Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

2.       Gewoon Jans is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.

3.       In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Gewoon Jans gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Gewoon Jans gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.